Wywiad z autorem - czy Marc Elsberg boi się inżynierii genetycznej? / Interview with an author - Is Marc Elsberg afraid of genetic engineering?

To zdjęcie jest sprawcą tego zamieszania! Umieściłam je na Instagramie, a Marc Elsberg je skomentował! Minęło kilka dni, a ja sobie tak pomyślałam... Co mi szkodzi do niego zapytać, czy nie zgodziłyby się na krótki wywiad? Pytania zaczęły same przychodzić mi do głowy, a odpowiedź od autora przyszła bardzo szybko - chętnie udzieli wywiadu. No to myk myk, spisać pytania na kartkę, przetłumaczyć i jedziemy! No i po kilku godzinach dostałam odpowiedzi... Marc Elsberg szybko działa!
Poniżej możecie przeczytać wywiad - i po polsku, i w wersji po angielsku.
BookeaterReality: Tak na sam początek… Bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za wywiad! I powiedz mi proszę… jak to jest być pisarzem? Czy piszesz codziennie i masz do tego specjalne miejsce? Czy utrzymujesz kontakt z fanami? Jak wygląda Twój dzień?

Marc Elsberg: Bycie pisarzem jest świetne! Moje dni wyglądają różnie. Czasami robię rozeznanie. A czasami przez kilka miesięcy piszę prawie całymi dniami. Zaczynam rano i kończę późnym wieczorem. Czasami jestem zapraszany na przemówienia albo dyskusje związane z tematami moich książek – wtedy podróżuję. Moimi ulubionymi miejscami do pisania są moje biurko, sofa i oczywiście krzesło. Czasami, podczas podróżowania, piszę w hotelach, w samolotach albo pociągach. Kontakt z fanami mam głównie przez wydawców, moją stronę
www.marcelsberg.com i social media: www.facebook.com/MarcElsberg, www.twitter.com/Marc_Elsberg i www.instagram.com/marcelsberg

BookeaterReality: Wielu ludzi uważa, że Helisa to tylko science-fiction. Ale ja wiem, że wszystko, co zawarłeś w tej książce jest możliwe – może jeszcze nie teraz, ale nauka ku temu zmierza. CRISPR/Cas9, inżynieria genetyczna, modyfikacje… To istnieje naprawdę. Gdzie zatem znalazłeś inspirację do napisania książki?

Marc Elsberg: Przez lata śledziłem rozwój technologii. Inspiracja i wiedza przychodzi z czytania na temat danego tematu i rozmawiania z ekspertami. I oczywiście od wszystkich ludzi, których spotykam i z którymi rozmawiam, chociażby o ich dzieciach i o tym, jak starają się zapewnić im lepszą edukację i umiejętności na przyszłość.

BookeaterReality: Kontynuując ten temat… w Helisie mamy wiele naukowych terminów, definicji i generalnie naukowej wiedzy. Co było Twoim wiarygodnym źródłem? Gdzie szukałeś informacji?

Marc Elsberg: Tak jak w odpowiedzi powyżej.

BookeaterReality: Nie obawiałeś się tego, że niektórzy czytelnicy nie zrozumieją, o czym piszesz? Dla mnie jako genetyka było to łatwe zadanie, ale nie każdy mógł wiedzieć do końca, o co chodzi. Chociaż i tak osobiście uważam, że wszystkie definicje, terminy i sytuacje były w pełni jasne i zrozumiałe.

Marc Elsberg: To jest właśnie trudne wyzwanie w moich książkach – Blackout, Zero, Helisa. Niektórzy wiedzą więcej na temat danych tematów, inni nie aż tyle. Wiele dyskutuję o tym z moim wydawcą i próbujemy zrobić to tak, aby ta wiedza była jak najbardziej akceptowalna dla każdego.

BookeaterReality: Obawiasz się inżynierii genetycznej?

Marc Elsberg: Nie. Obawiam się pomysłów niektórych ludzi, tego, co mogą osiągnąć dzięki tym technologiom. Ale inżynieria genetyczna oferuje również wiele pozytywnych możliwości.

BookeaterReality: Gdybyś miał możliwość taką jak Helen i Greg w ośrodku New Garden, zaprojektowałbyś swoje dziecko?

Marc Elsberg: W zależności od tego, jak bezpieczna byłaby ta technologia i czy byłaby akceptowalna z podstawami prawnymi.

BookeaterReality: Czy pracujesz obecnie nad nową książką? Jeśli tak, to czy możesz nam dać jakąś wskazówkę, o czym ona będzie?

Marc Elsberg: Pracuję nad nową książką, ale póki co nic nie zdradzę ;)

BookeaterReality: Jacy są Twoi ulubieni autorzy i powieści?

Marc Elsberg: Bardzo wiele, bardzo różnych, w zależności od okresu w moim życiu, w którym je czytałem.

BookeaterReality: Jakie jest Twoje hobby? Poza pisaniem oczywiście!

Marc Elsberg: Tak jak powiedziałaś, moja profesja to moje hobby. Nowe hobby nie są potrzebne J

BookeaterReality: Czy chciałbyś, żeby któraś z Twoich książek została zekranizowana? Która?

Marc Elsberg: Wszystkie. Prawa filmowe zostały już sprzedane albo trwają negocjacje.

BookeaterReality: Jeszcze raz – dziękuję za wywiad. Wyczekuję z utęsknieniem na Twoją kolejną książkę!

Marc Elsberg: Dziękuję!


English version:

BookeaterReality:   In the beginning… Really, really thank you for an interview! And tell me… how it is like to be a writer? Do you write every day and have a special place for it? Do you have contact with your fans? What does your day look like?

Marc Elsberg: Being a writer is great! My days are different. Sometimes I just do research. And then some months I mostly write all day. I start in the morning and finish late at night. Sometimes I’m being invited to hold speeches or discuss the topics of my books - then I travel. My favorite places for writing are my desk, the sofa, a certain chair. Sometimes, during traveling, I write in hotels, planes or trains. I have contact to my fans via my publishers, my website www.marcelsberg.com and social media www.facebook.com/MarcElsbergwww.twitter.com/Marc_Elsbergwww.instagram.com/marcelsberg

BookeaterReality:   Some people think that “Helix” is just science-fiction. But I know that everything from this book is possible – maybe not now, but science is going for it. CRISPR/Cas9, genetic engineering, modifications… These things are real. Where did you find inspiration for your book?

Marc Elsberg: I’ve been following the technology’s development for decades. Inspiration and knowledge come from reading a lot about the subject and talking to experts. And of course from all the people I meet and talk with, for example about their children and what they do to provide them with better education and skills for their future.

BookeaterReality:   I will continue this theme… In “Helix” we have some scientific terms, definitions and generally scientific knowledge. What was your reliable source? Where did you find informations?

Marc Elsberg: See answer above.

BookeaterReality:   Weren’t you afraid that some people could not understand what you are writing? For me it was easy because I am a geneticist, but not everyone could know what is going on. Although I think that all definitions, terms and situations were really clear and understandable.

Marc Elsberg: This has been a tricky challenge with all my books - Blackout, Zero, Helix/Helisa. Some people know more about the topics, most not so much. I discuss it a lot with my editor and try to make the knowledge as accessible as possible to everyone.

BookeaterReality:   Are you afraid of genetic engineering?

Marc Elsberg: No. I am afraid of some peoples ideas what they could achieve with these technologies. But genetic engineering also offers a lot of positive opportunities.

BookeaterReality:  If you had the opportunity like Helen and Greg at New Garden, would you design your child?

Marc Elsberg: Depending on how save the technology would be and on which legal grounds society has compromised.

BookeaterReality:  Are you currently working on a new book? If yes, could you give us a clue what it will be about?

Marc Elsberg: I am working on a new book but I won’t give a clue yet ;-)

BookeaterReality:   What are your favorite authors and novels?

Marc Elsberg: Very many, very different, and depending on the time in my life I’ve read them.

BookeaterReality:   What is your hobby? Except writing of course! :)

Marc Elsberg: As you say I made my hobby my profession. No new hobby necessary :-)

BookeaterReality:   Would you like one of your books to have a movie adaptation? Which one?

Marc Elsberg: All of them. Movie rights have been sold or are currently under negotiation.

BookeaterReality:   One more time – thank you for an interview. I am looking forward for your next book!

Marc Elsberg: Thank you!


Komentarze

A book is a dream that you hold in your hands...

A book is a dream that you hold in your hands...

Reading is dreaming with open eyes...

Reading is dreaming with open eyes...